නිතර දෙවේලේ යන එන තැන් ....

Thursday

24 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ Many Happy Returns of the Day.... ! ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

I LOVE YOU, NOT FOR WHO YOU ARE, BUT FOR WHAT I'M WHEN I'M WITH YOU    
DONY....!!
I LOVE YOU NOT ONLY FOR WHAT YOU HAVE MADE OF YOUR SELF,
BUT FOR WHAT YOU ARE MAKING OF ME....!!I LOVE YOU FOR THE PART OF ME THAT YOU BRING OUT OF ME..........!!MANY HAPPY RETURN OF THE DAY....

MY LOVELY


DONY  !!

MAY ALL YOUR DREAMS COME TRUE AND MAY YOU BE HAPPY YEAR A HEAD....!!ප. ලි.

අද දෙනව හැමෝටම ලොකුම ලොකු පාටියක්....මගේ "හනී" ගෙ 23 උපන්දිනේ තමා අද.....

ඔක්කොමල වරෙල්ලා... දෙනව ඇඩෙන්න පාටියක්...


කන කට්ටියට මෙන්න......මේ ගාන ඇතිනෙ.... මීට වඩා දෙන්නෙ නෑ .... හරී.....බොන කට්ටියට මෙන්න...

පොඩි උන්ට මෙන්න.... (අම්මල තාත්තලගෙන් අවසර අරගෙන වරෙන්)වැටෙන්න බොන උදවියට මෙන්න....තව මදිනම් මෙන්න.....
+++........මාව බලන්න පැමිණියාට බොහොම ස්තුතියි.......+++
(X)