නිතර දෙවේලේ යන එන තැන් ....

Saturday

14 OUR සුංටු

කවුද බොලේ සුංටු...?? බය වෙන්න එපා.... ඒ අපේ ගෙදර ඉන්න පුස..... අද මම කියන්න යන්නෙ අන්න එයා ගැන... අපේ ගෙදර හැමෝටම වඩා තැනක් එයාට තියෙනව.... ගෙදර පොඩිම ලමය.. නොහොත් බඩ පිස්ස තමා අපේ සුංටු.... ඔන්න මම කතාව පටාන් ගන්න හදන්නෙ....
                         මෙන්න මෙයා තමා අපේ සුංටු ... ලස්සනද??

+++........මාව බලන්න පැමිණියාට බොහොම ස්තුතියි.......+++
(X)