නිතර දෙවේලේ යන එන තැන් ....

Friday

12 බොක්කට වැදුනු ඔවදන්....

මම අන්තර් ජංජාලයේ ඇවිදිද්දි මේක මට හමු උනා... මගේ බොක්කටම වැදුනු නිසා මම ඒක මෙතනට දැම්ම... ඔබට ස්තුතියි...මුල් අයිතිකරුට.... පහලින් ගත්තු තැන ඇත....අද ඔබ කෙනෙකුට අකාරුණික වචනයක් පැවසීමට පෙර..කතා කිරීමට නොහැකි අයෙකු ගැන සිතන්න..


--------------------------------------------------------------------------------------


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
+++........මාව බලන්න පැමිණියාට බොහොම ස්තුතියි.......+++
(X)